HOME03 480 52 51 sport@lier.be

Erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen

Artikel 1
Komen in aanmerking voor erkenning

  • verenigingen zonder winstoogmerk
  • feitelijke verenigingen

Artikel 2
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen. 

Artikel 3
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 

Artikel 4
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit zijn van Uit in Lier/sport. 

Artikel 5
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris. 

Artikel 6
De sportvereniging moet het Nederlands gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel. 

Artikel 7
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 sportende leden hebben. Met uitzondering van het 1ste werkingsjaar. 

Artikel 8
Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. 

Artikel 9
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 26 weken per jaar. 

Artikel 10
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 

Artikel 11
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten. 

Artikel 12
Elke sportvereniging die erkend wordt door de gemeenteraad, is automatisch lid van de sportraad. 

Artikel 13
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

  • De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij Uit in Lier/sport. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij Uit in Lier.
  • Er kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen. 

VRAAG JE ERKENNING AAN

ERKENNING IN PDF DOWNLOADEN